Statuten
   
2019  K.G. KATANGA  VZW
LIERSESTEENWEG.266A 2800 MECHELEN
444.948.896
<
ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN>
15-02-2019 
   
2017  K.G. KATANGA  VZW
LIERSESTEENWEG.266A 2800 MECHELEN
444.948.896
<
ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN>
16-03-2017 
   
2010  K.G. KATANGA  VZW
LIERSESTEENWEG.266A 2800 MECHELEN
444.948.896
<
RAAD VAN BEHEER ONTSLAGNEMING(EN) EN BENOEMINGEN>
12-04-2010 
   
2005     K.G. KATANGA  VZW
LIERSESTEENWEG.266A 2800 MECHELEN
444.948.896
<
RAAD VAN BEHEER ONTSLAGNEMING(EN) WIJZIGING(EN) STATUTEN>
30-12-2005 / 0192715 
   
2004    K.G. KATANGA  VZW
LIERSESTEENWEG.266A 2800 MECHELEN
444.948.896
<
ONTSLAGNEMING(EN) BENOEMING(EN) RAAD VAN BEHEER>
09-04-2004 / 0055706 
   
2003 Koninklijke Geburenkring Katanga
2800    Mechelen
<
WIJZIGING(EN) STATUTEN ***  RAAD VAN BEHEER>
Publicatie :   21-03-2003     N. 005177
Nummer van de vereniging : 997691
   
1995 KONINKLIJKE GEBURENKRING KATANGA
2800    MECHELEN
<
OVERBRENGING SOCIALE ZETEL ***  WIJZIGING(EN) STATUTEN ***>  BENOEMING(EN)>
Publicatie :   24-08-1995     N. 013974
Nummer van de vereniging : 997691
   
1991 KONINKLIJKE GEBURENKRING KATANGA
2800    MECHELEN
<
STATUTEN>
Publicatie :   27-06-1991     N. 009976
Nummer van de vereniging : 997691