Geburenkring Katanga

Mechelen Noord

Statuten 1991

alle statuten

KONINKLIJKE GEBURENKRING KATANGA, 2800 MECHELEN

Publicatie :   1991-06-27     N. 009976
Nummer van de vereniging : 997691

Ondergetekenden :

De Vos, François Joseph Louise, R.T.T.-bediende, Maasstraat 7, 2800 Mechelen, Belg;

Van Hooff; Leonardus Maria Joseph, vrachtwagenbestuurder, Maasstraat 55, 2800 Mechelen, Belg;

Moons, Eddy Helene, bediende, Maasstraat 47, 2800 Mechelen, Belg,

verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstgevend doel op te richten overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, waarvan zij de statuten als volgt vaststellen :

TITEL I. - Naam, zetel, doel, duur

Art. 1. De vereniging draagt als naam : vereniging zonder winstgevend doel "Koninklijke Geburenkring Katanga". In,haar betrekking met derden mag zij ook gebruik maken van de afkorting : v.z.w. "K.G. Katanga".

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Mechelen, wijk Katanga, Maasstraat 55, 2800 Mechelen, en kan enkel verplaatst worden naar een andere plaats van deze wijk.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel de culturele aktiviteiten voor de kinderen en de bejaarden van de wijk te stimuleren. Zij mag eveneens alle aktiviteiten ondernemen, die dit doel kunnen bevorderen zoals kinderfeesten, kaartavonden. eendagsreizen, en wijkfeesten organiseren. Zij kan in deze zin ook andere daden stellen, die het maatschappelijk doel kunnen bevorderen. De vereniging kan eveneens roerende en onroerende goederen verwerven.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. - Leden

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt en moet minstens drie bedragen. De ondergetekende oprichters zijn de eerste werkende leden.

Alle leden zijn werkende leden.

Art. 6. Als lid kan tot de vereniging toetreden eenieder die door de raad van beheer als zodanig wordt toegelaten. Een kandidaat-lid dient zijn verzoek om toelating te richten aan de raad van beheer.

Art. 7. De raad van beheer kan, onder door hem te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden of steunende leden tot de vereniging toelaten.

Art. 8. De jaarlijkse bijdrage van de leden bedraagt maximum 1.000 Belgische frank.

Art. 9. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet aan de raad van beheer ter kennis worden gebracht, Het lid dat weigert de bijdrage te betalen, wordt geacht ontslag te nemen. De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen worden uitgesproken. Het verlies van de voorwaarden bepaald in artikel 6 van de statuten, brengt ook van rechtswege het verlies van het lidmaatschap mee.

Art. 10. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III. - Raad van beheer

Art. 11. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer van ten minste drie en ten hoogste dertien personen, die lid zijn van de vereniging. Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te

alIen tijde door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Art. 12. Om tot beheerder verkozen te kunnen worden moet men lid zijn van de vereniging en voldoen aan de hierna volgende voorwaarden :

de penningmeester moet woonachtig zijn in de wijk;

de beheerders moeten een attest van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen.

Art. 13. Een beheerder wordt door de algemene vergadering aangesteld voor een periode van drie Jaar.

In geval van vakature tijdens een mandaat, wordt een voorlopige beheerder door de algemene vergadering benoemd. Hij voltooit in dit geval het mandaat van de beheerder die hij vervangt.

Art. 14. De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter, een sekretaris en een penningmeester, de taken van de andere beheerders worden bepaald in het huishoudelijk reglement en zijn afhan-

kelijk van het aantal beheerders.

Art. 15. Elke beheerder heeft het recht een vergadering bijeen te roepen. De raad vergadert slechts geldig indien de meerderheid van de beheerders aanwezig is. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of de

stem van diegene die hem vervangt, dit is de oudste beheerder die aanwezig is. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt. die worden ondertekend door de voorzitter en de sekretaris of door twee beheerders en ingeschreven worden in een daartoe bestaand register. De uittreksels die moeten worden voorgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee beheerders.

Art. 16. De raad van beheer bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van

degene die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig oordeelt.

TITEL IV. - Algemene vergadering

Art. 17. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van beheer, of door de oudste van de aanwezige beheerders.Elk lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

Art. 18. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor: het wijzigen van statuten, het benoemen en ontslaan van beheerders, het uitsluiten van een lid, het goedkeuren van begrotingen en rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging. Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door de raad van

beheer.

Art. 19. De algemene vergadering wordt door de raad van beheer bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van bet volgend jaar, in de loop van de maand januari. De raad van beheer is bovendien verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een vijfde van de leden daarom verzoekt. De oproepingen moeten om geldig te zijn, worden ondertekend door de voorzitter of twee beheerders of een vijfde van de leden. AIle leden moeten worden opgeroepen ten minste veertien dagen v66r de vergadering. De oproeping vermeldt plaats, dag, uur en agenda die worden bepaald door de raad van beheer. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door minstens een twintigste van de leden moet eveneens op de agenda worden vermeld.

Art. 20. Met uitzondering van de door de wet en door de statuten voorziene gevallen, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Tot wijziging van statuten kan slechts worden besloten indien de wijziging op de oproeping is vermeld en indien twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die een geldig besluit kan nemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Dit besluit tot wijziging moet door de rechtbank van eerste aanleg worden bekrachtigd. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee derde der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede vergadering. Tot vrijwillige ontbinding van de vereniging gelden dezelfde voorwaarden als voor wijziging van de statuten. Een meerderheid van twee derde der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid, ongeacht bet aantal aanwezigen.

Art. 21. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter of zijn vervanger en opgenomen worden in een bijzonder register. Leden die een belang kunnen aantonen, hebben bet recht om inzage en/of afschrift van de notulen te vragen.

TITEL V. - Rekeningen, begroting

Art. 22. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. In afwijking hiervan loopt bet eerste boekjaar van de dag van oprichting tot 31 december van het jaar van oprichting. De raad van beheer bereidt de rekeningen van begroting voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

TITEL VI. - Ontbinding, vereffening

Art. 23. In geval van ontbinding worden de aktiva, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan de kinderen en de bejaarden van de wijk en met voorkeur voor Sinterklaasfeest en/of eendagsreis.

In dit geval benoemt de algemene vergadering of bij gebrek daaraan de rechtbank een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden.

Art. 24. De vereniging kan niet vrijwillig ontbonden worden zolang er nog twintig aangesloten betalende leden zijn.

TITEL VII. - Reglement van inwendige orde

Art. 25. De raad van beheer kan aan de algemene vergadering een reglement van inwendige orde voorstellen. Dit reglement kan door de algemene vergadering gewijzigd worden bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

TITEL VIII. - Algemene bepalingen

Art. 26. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, zal de wet van 27 juni 1921 van toepassing zijn.

Art. 27. De algemene vergadering, gehouden op heden, heeft volgende personen tot beheerders benoemd voor een termijn van drie jaar :

Louis Jacobs, François De Vos, Leonardus Van Hooff, Eddy Moons, Theodoor Langlet, Evarist Verhoeven, Edouard Van den Broeck, Pieter Lauwers, Willy Van Hooff, Paul Spans,

Francis Stiers, Gerrit De Vos, François Stok.

Aldus opgemaakt in vier exemplaren en aangenomen met eenparigheid van stemmen op de stichtingsvergadering, gehouden te Mechelen, op 8 februari l991.

De oprichters :

(Volgen de handtekeningen.)