Dossier Buurthuis
   
  Katanga viert vergunning (2007)

De werken zijn gestart (2006)

Wijkhuis Katanga gered (2006)

Katanga vreest voor voortbestaan wijkhuis

Katanga luidt alarmbel

Chronologisch overzicht van dossier "Bouwaanvraag Buurthuis"
     
4/02/2006   De werken zijn gestart, de voorziene einddatum december 2006 zal waarschijnlijk niet gehaald worden.
     
30/11/2005   Mededeling Bouwvergunning van het departement Stedelijke ontwikkeling - bouwdienst : de bouwwerken met betrekking tot het pand gelegen Liersesteenweg 266 dossiernummer 2005/0522 werden vergund door het College van Burgemeester en Schepenen in de zitting van 30 november 2005. Het College beslist dat volgende voorwaarden moeten nageleefd worden:
1. vergunning is van tijdelijk aard en beperkt tot een periode van 10 jaar

2. de verfraaiingswerken moeten uitgevoerd worden dat het geheel een eenvormig uitzicht krijgt
3. er moet rekening gehouden worden met het advies van de brandweer
4. er moet rekening gehouden worden met het advies van het Centrum voor Toegankelijkheid
5. rioleringsschema zuiveringszone A in acht nemen
6. gemeentelijk stedenbouwkundige verordening geïntegreerd rioleringsbeleid naleven
7. watertoets : plaatsing van hemelwaterput
     
7/08/2005   Advies van stedelijke brandweer bepaalt normen in verband met veiligheidsverlichting, vuurweerstand van deuren, de verwarmingstoestellen moeten gekeurd worden door een erkend keuringsorganisme, de keuken moet gecompartimenteerd worden (dwz afsluitbaar zijn). 
     
8/07/2005   Advies van centrum voor Toegankelijkheid bepaalt dat wij rekening moeten houden met personen met mobiliteitsbeperking en met personen met visuele beperkingen. Het betreft voornamelijk aanpassingen aan sanitair en uitgangen.
     
6/06/2005   Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door Katanga vzw - Eddy Moons, met als adres Liersesteenweg 266A, 2800 Mechelen, ontvangen. Het betreft een aanvraag tot verbouwen buurtlokaal. 
     
04/2005   Eddy Moons contacteert architect Geert De Ley - Lange Schipstraat 60 - 2800 Mechelen die de plannen van het buurthuis zal aanpassen zodat een nieuwe bouwaanvraag kan worden opgesteld die door de bouwdienst van de Stad Mechelen kan worden ondezocht. 
     
8/03/2005   Een delegatie van de vzw (nl. voorzitster Jeanine Anthoon, onder-voorzitter Swa Stok, ere-voorzitter Swa De Vos en penningmeester Eddy Moons) werd uitgenodigd op een gesprek met Mechels burgemeester Bart Somers. Op de vergadering waren eveneens aanwezig Philippe Maudens, commandant van de brandweer en Chris Dewaele, hoofd van de bouwdienst Mechelen. Na overleg werd beloofd dat er voor de zomer nog schot in de zaak zou komen, indien wij een gans nieuw dossier indienen wel ter verstaan rekening houding met de eerdere opmerkingen van de dienst Ruimtelijke Ordening Antwerpen. Bouwvergunningen voor gebouwen van minder dan 1.000 m³ kunnen immers voortaan door de stad worden behandeld. 
     
18/01/2005    Voorzitster en Secretaris moeten zich op het politiesecretariaat melden omdat er door een dienst in Antwerpen een klacht is neergelegd wegens bouwovertreding. Een proces verbaal werd opgemaakt.
     
28/02/2004   Een delegatie van S.p.a. onder leiding van senator Caroline Gennez brengt bezoek aan buurthuis. 
     
24/02/2004   Brief van Advocatenkantoor : ontvangstmelding van beroepsakte, vanaf 16 februari nog 30 dagen de tijd om nog bijkomende stukken bij tebrengen tot aanvulling van het dossier.
     
20/02/2004   Gaston De Kuyck (CD&V) brengt bezoek aan buurthuis, hij zal contact opnemen met de heer De Bruyne van Ruimtelijke Ordening Antwerpen.
     
12/02/2004   Brief van Advocatenkantoor : beroep tegen tweede weigeringsbeslissing tot regularisatie werd ingediend bij de Bestendige Deputatie.
     
08/01/2004    Brief van Stad Mechelen Stedelijke Ontwikkeling Bouwdienst : weigering stedenbouwkundige vergunning op basis van de beslissing van 28/11/2003 van Antwerpen.
     
28/11/2003      Brief van Ministerie Vlaamse Gemeenschap Afdeling Ruimtelijke Ordening : ongunstig advies
1/ ligging aan onverharde weg
2/ toegang voor gehandicapten voldoet niet
3/ te korte afstanden tot perceelgrenzen
     
25/08/2003   Brief Stad Mechelen dienst Wijk- en dorpszaken : bevestiging van ontvangst van voorgaande brief, met vermelding dat de aangepaste bouwaanvraag sinds 30/01/2003 werd doorgestuurd naar de provinciale stedenbouwkundige dienst met voorafgaand gunstig advies van Mechelen.  
     
06/08/2003   Brief van Kabinet van de minister-president : bevestiging van ontvangst van voorgaande brief en vermelding dat de bevoegde minister, Dirk Van Mechelen werd geïnformeerd.  
     
28/07/2003   Brief van KG Katanga aan Bart Somers, Minister President, met vraag voor tussenkomst in het dossier  werd overgemaakt aan de heer Van Mechelen, lid van Vlaamse Regering en aan de Burgemeester van Mechelen.
     
15/07/2003   Brief van Kabinet van de Koning : met de melding dat ons schrijven werd ontvangen en werd doorgestuurd naar de betreffende autoriteiten.
     
30/06/2003   Brief van Francis Fannes aan de Koningin.  
     
20/06/2003   e-mail van Magda Van Loon : het dossier “Verfraaiing buurthuis” ligt nog steeds in Antwerpen bij Dirk De Bruyne
     
18/06/2003   Brief van Advocatenkantoor : melding dat de zaak uitvoerig werd bepleit voor de Raad van State en er binnen de maand een arrest mag worden verwacht.  
     
18/02/2003   Brief van Advocatenkantoor : verslag van Auditeur bij de Raad van State, vraag om statuten vzw in orde te brengen en melding dat procedure inzake schorsing voor de Raad van State zal worden behandeld op 14/2.  
     
04/02/2003   Brief van Advocatenkantoor : ons verzoek tot schorsing en vernietiging van het besluit van de bestendige deputatie wordt verworpen.  
     
16/01/2003   Brief van Advocatenkantoor : ons verzoek tot schorsing en vernietiging van het besluit van de bestendige deputatie wordt verworpen.  
     
30/12/2002   Brief van vzw KG Katanga aan Stad Mechelen met de vraag om de weg te verharden.    
     
23/12/2002   Brief van vzw KG Katanga aan Advokatenkantoor : overmaken van statuten en machtiging aan Thiery Lammar op te treden als raadsman van de vzw.  
     
12/2002     rief van Stad Mechelen Ruimtelijke Ordening Sectie Bouwdienst : bevestiging van ontvangst van aanvraag verfraaien buurtlokaal en vraag om bekendmaking aan te plakken tot 3/1/2003.  
     
09/12/2002   Brief van Advocatenkantoor : bevestiging van aanvraag tot schorsing en vernietiging van het besluit van de bestendige deputatie en dit bij de Raad van State.  
     
09/10/2002   Brief van Provincie Antwerpen : beroep wordt verworpen
1/ de aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het gewestplan doch niet met de decretale en reglementaire bepalingen
2/ de aanvraag is niet in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening  
     
30/08/2002   Ontwerp van Geert De Ley, architect, Verfraaiing buurtlokaal.
     
20/08/2002   Brief van Geert De Ley, architect,  met de vraag om nieuwe bouwaanvraagformulieren te onderteken.
     
08/07/2002    Brief van Provincie Antwerpen Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen : bevestiging van ontvangst van hoger beroep
     
03/07/2002   Brief van Advocatenkantoor : aantekening van hoger beroep  
     
19/06/2002    Brief van Advocatenkantoor : bevestiging van verzoek om hoger beroep aan te tekenen  
     
05/06/2002   Brief van Stad Mechelen Ruimtelijke Planning Sectie Bouwdienst : weigering stedenbouwkundige vergunning
1/ ligging aan onverharde weg
2/ niet voldaan aan toegang voor gehandicapten
3/ goede ordening komt in gedrang door gebruikte materialen als
inplanting op te korte afstand van perceelgrenzen
4/ de aanvraag werd niet aan openbaar onderzoek onderworpen  
     
23/04/2002   Brief van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap : ongunstig advies inzake Regularisatie bouwen animatielokaal
1/ ligging aan onverharde weg
2/ niet voldaan aan toegang voor gehandicapten
3/ goede ordening komt in gedrang door gebruikte materialen als inplanting op te korte afstand van perceelgrenzen
4/ de aanvraag werd niet aan openbaar onderzoek onderworpen
     
25/02/2002   Petitie waarin wijkbewoners (133) verklaren van geen last te ondervinden van de werking van het buurthuis    
     
19/04/2001   Brief van Stad Mechelen dienst Ruimtelijke ordening bouwdienst : ongunstig advies over de regularisatie van het animatielokaal
1/ principiel is er geen bezwaar tegen uitbreiding en het bekomen van een definitieve vergunning
2/ ontwerp mist elke samenhang qua inplanting en materiaalgebruik
3/ niet tegemoed gekomen dat het niet-bebouwde deel moest beplant worden
     
25/03/1999   Ontwerp van De Ley : Regularisatie Animatielokaal
     
02/03/1999   Brief Van Geert De Ley, architect, met opdracht Regularisatiedossier animatielokaal
     
28/09/1992   Bouwvergunning van Stad Mechelen tot plaatsen van een houten chalet voor maximum 10 jaar (tot 1/1/2003) en het niet bebouwde deel moet met groen worden aangeplant
     
12/08/1991   Brief van Notaris Marcel Leemans betreffende aankoop van een perceel grond van C.V. De Voorzorg.